Digitálna tlač - Špeciálne materiály na digitálnu tlač

IP2903
Tento syntetický produkt sa vyznaèuje vynikajúcou rovinnos�ou a minimálnou krutivos�ou zvislích hrán pri vo¾nom zavesení, preto je ideálny na použitie do Roll-up -ov, Pop-up-ov. Vysoká odolnos� voèi vode, vlhkosti a poškrabaniu.
IP2903:Hmotnos� : 170g/m2, Hrubka 0,19mm povrch biely pololesk
IP2909 hmotnos� 300g/m2, hr. 021 mm, povrch biely pololesk
IP2905 - hmotnos�: 250g/m2, hru. 0,2mm Trieda hor¾avosti B2 - povrch hodvábne lesklý
IP2910 - hmotnos� 635g/m2, hr. 0,45mm - povch polomatný
Šírka: 91, 107, 122, 137cm, 152cm, návin 20,25,30m
 
IP2901FR
Tvrdený, vysokokvalitný PVC materiál, rolovate¾ný, dostatoène tuhý, neláme sa, ideálny na nenároènu grafiku, výstavu. Hmotnos� 350g/m2, hrubka 0,28mm, trieda hor¾avosti B1/M1, povrch polomatný
Šírka: 122, 137cm, návin:25, 50m
 
IP2912
Polotvrdený flexibilný èíry PET materiál, možné použitie v interiéri, krátko v extreiéri, je potrebné ho potlaèi� obráteným spôsobom na èelnu stranu. Hmotnos� 250g/m2, hrubka: 0,2mm, trieda hor¾avosti B1
šírka : 91, 107, 122, 137, 152 cm. Návin: 30m
 
IP2907
Adhézna biela fólia, prichytí sa k povrchu bez lepidla, ideálna na okennu grafiku, spracovanie na vyrezávacom plotri sa odporuèa až 72 hodinach neskor po tlaèi, neodporuèa sa aplikova� tlaèenou stranou na sklo - prenos atramentu. Neobsahuje ftaláty. Hmotnos� 230g / m2, hrubka 0,18mm, šírka : 100, 137cm, návin: 25,50m
 
IP2908
Adhézna èíra fólia
 
Orajet 3451
Špeciálna flexibilná samolepiaca fólia urèená na potlaè a následnu aplikáciu na PVC plachtovinu. Je vhodná iba na statické aplikácie. Lepidlo: solventné polyakrylátolvé, èíre, permanentné.
Hrubka 0,08mm, ... životnos�: 4 roky
Šírka 137cm...........návin: 50m
Špeciálne materiály na digitálnu tlaè
 
Oralite 5600
Vysoko flexibilmná samolepiaca reflexná fólia, vhodná na potlaè. Dopadnuté svetlo sa odráža vïaka katadioptrickému optéckému systému- malej mikro šošovky a zrkadla- ktoré su umiestnene v transparentnej vrstve plastického materiálu.Je to reflexná folia Triedy E, oznaèená vodoznakom. Lepidlo je solventné polyakrilátové, premanentné, odstránite¾né teplom.
Hrubka 0,09 -0,14 mm.... životnos� : 7 rokov
Šírky: 122,137,152cm, návin: 50m